ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.studiokrass.be met de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na die datum van wijziging worden geplaatst.

Studio Krass is de éénmanszaak van Nathalie Caestecker. (Pilsestraat 24, 8210 Zedelgem)
BTW nummer: BE0672.942.844
Email adres: info@studiokrass.be

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzonder voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Verzending

We proberen je bestelling zo snel mogelijk te verzenden van zodra we je betaling hebben ontvangen. Verzendingen gebeuren van dinsdag tot vrijdag. Betaal je met overschrijving, dan kan het enkele dagen duren, voor we je betaling ontvangen hebben. Alle geschenken worden gepersonaliseerd en op maat gemaakt dus hou rekening met een productie tijd van > 1 week. Afhankelijk van de type bestelling kan de levertijd korter zijn. Indien dat het geval is, nemen we contact met je op. Wanneer je pakket verzonden is, ontvang je een verzendbevestiging per mail. Verzendingen gebeuren met Bpost.
Indien je niet aanwezig bent, kan je je pakket de volgende dag in het postkantoor gaan ophalen. We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen en schade omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen en werkonderbrekingen alsook schade tijdens transport.

Privacy & beveiliging

Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteren we de Belgische wet van 8 December 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé leven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Terugzending & ruilen

Gezien alle producten in samenspraak en op maat worden gemaakt worden deze niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

Betalen

Je kan betalen per overschrijving, Bancontact, KBC of met Belfius.

Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging (met uitzondering van schade door transport) en/of kwalitatieve terkortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elke recht.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zicht tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beide voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van onze opzet of grove fout.

Schendbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Verlies en schade door verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending door Bpost.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen eigendom blijven tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben we het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

Facturen

Na verzending van je bestelling ontvang je een factuur per mail. Een BTW nummer kan steeds doorgeven bij het invullen van de facturatiegegevens. Alle facturen worden in detail opgemaakt. Er is geen mogelijkheid om in algemene termen een factuur op te stellen.

Aansprakelijkheid

  • Studio KRASS is niet aansprakelijk voor typefouten die de klant zelf heeft doorgestuurd.
  • Studio KRASS is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.
  • De eventuele aansprakelijkheid van Studio KRASS is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.
  • Studio KRASS is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden.
  • Studio KRASS is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

Intellectuele eigendom

De website, logo’s, foto’s, beelden, teksten, werken en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Studio KRASS, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Studio KRASS, haar leveranciers of andere rechthebbenden.